Tag: analiza statystyczna

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

O poprawności procesów badawczych

Przeprowadzając wszelkie procesy badawcze należy skupić się na tym, aby były one dokładne oraz prezentowały wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistości. Stąd wysnuwa się potrzeba przeprowadzenia obliczeń, które będą odznaczać się dokładnością. Mając na uwadze wagę pozyskanych danych na rozwój nauki bardzo często badacze korzystają z pomocy statystycznej. W publikacjach, które tworzą ważne jest, aby mogły one służyć do dalszej naukowej działalności.

 

Obliczenia wpływają na osiągnięcia

Uwzględniając wartość pozyskiwanych wyników można powiedzieć, iż mogą stanowić one inspirację do pogłębiania badanego zagadnienia. Rodzi to potrzebę nie tylko tworzenia wiarygodnych procesów badawczych, ale także zastosowania metod, które będą odpowiadały celowi badania, który powinien być:

 • skonkretyzowany;
 • możliwy do osiągnięcia.

 

Pomoc statystyczna w publikacjach naukowych ma za zadanie wsparcie procesu badawczego od strony rzetelnego przeprowadzania obliczeń, a także weryfikowania dotychczasowej pracy.

 

Statystyka to nauka interpretująca

Statystyka sama w sobie koncentruje się na metodach zbierania informacji o charakterze liczbowym, a następnie zajmuje się ich analizą i interpretacją. W kwestii statystyki wyróżnia się:

 • analizę danych;
 • modelowanie stochastyczne.

 

Mówiąc w skrócie analiza danych podchodzi do uzyskanych danych jako do niepowtarzalnego zboru liczb. Jej istotą jest prezentacja danego zbioru, który wskazuje na jego własności, zaś modelowanie stochastyczne:

 • odnosi się do pewnych założeń;
 • otrzymane dane są odpowiednie do przyjętego modelu z uzyskanymi danymi.

 

Wszystko zaczyna się od właściwego celu…

W zależności od postawionego celu procesu dobiera się odpowiednie metody i narzędzia, a co za tym idzie cel wpływa na konstrukcję i realizację całego procesu badawczego. Pomoc statystyczna, w publikacjach czy innych działaniach, zwiększa szansę na otrzymanie prawdziwych wyników. Jednak należy pamiętać, że wszystko zaczyna się od celu, który powinien być ponadto:

 • uszczegółowiony;
 • mierzalny pod względem stopnia realizacji bądź efektów;
 • istotny;
 • określony w ramach czasowych.

 

Jednak cel to nie wszystko

Za najważniejszą cechę każdego procesu badawczego można wyznaczyć uporządkowanie prowadzonych działań. Skonstruowanie celu wiąże się z wskazaniem wymagań, które stawiane są procesowi. Z pewnością pomoc statystyczna (w publikacjach, pracach naukowych itp.) przyda się wtedy, jeśli zależy nam na dokładności przeprowadzanych obliczeń, a także na uzyskaniu pewności co do przeprowadzanego projektu.

O zaletach przeprowadzanych badań

Planując rozwój należy we właściwy sposób zrozumieć rynek, na którym się działa. Jest to szczególnie ważne, jeśli uwzględni się jego różnorodność, a także zmienność samych konsumentów. Przeprowadzania badań rynku, które koncentrują się na analizie danych pozwala na uzyskanie informacji, które przyczynią się do wzmocnienia realizowanych projektów oraz wytyczania nowych celów.

 

Zobaczyć więcej niż się zakłada

Badania skoncentrowane na działaniu rynku odnoszą się zdolności wykrywania zależności oraz korelacji mających miejsce w obrębie zjawisk wchodzących w skład badania. Dzięki temu stanowią źródło wiedzy w procesie projektowania innowacyjnych rozwiązań. Analiza danych koncentruje się na:

 • ilości posiadanych danych tj. zmiennych i przypadków;
 • typach zmiennych – ilościowe bądź jakościowe;
 • występujących brakach oraz sposobach ich zastąpienia.

Dzięki zebranym informacjom nie tylko można skupić się na postawionym celach badania, ale również wskazać obszary, które nie zostały uwzględnione w trakcie planowania peojektu.

 

Wyniki ma znaczeniu na wielu obszarach

W kwestii przeprowadzanych projektów badawczych należy wspomnieć, iż umożliwiają one czerpanie wiedzy z posiadanych już źródeł, ale dotąd nie poddanych analizie. Osiągane sukcesy oddziałują na:

 • rozumienie potrzeb i oczekiwań społeczeństw;
 • odnoszony sukces naukowy;
 • realizowane projekty biznesowe.

Jak widać różnorakie badanie podejmowane w obrębie rynku wpływają tak na życie jednostki, jak i całych społeczeństw. Dlatego warto pamiętać o tym, że podejmowane działania powinny być przeprowadzane w sposób zgodny z etyką.

 

Proces kontrolowany przez etapy

W procesach badawczych chodzi o to, aby poprzez dane indywidualne przejść do danych zbiorowych. Aby było to możliwe realizuje się następujące etapy badań:

 • tworzenie badania – jego celów, ram;
 • dobranie próby badawczej, która będzie reprezentatywna;
 • wybranie narzędzi pomiaru;
 • realizowanie zbierania danych z wykorzystaniem wybranych metod;
 • analiza danych pozyskanych w dotychczasowych działaniach;
 • zaprezentowanie wyników wraz z przedstawienie raportu z procesu.

 

Cel: rozpoznanie i działanie

Dzięki przeprowadzanym projektom badawczym nie tylko rozszerza się wiedza na temat badanego zagadnienia, ale także możliwe staje się zrozumienie korelacji występujących pomiędzy poszczególnymi elementami rynku. Analiza danych daje szansę na aktywne działanie względem ujawnianych potrzeb oraz niezrealizowanych oczekiwań, ale przede wszystkim wpływa na rozpoznanie mających miejsce prawidłowości.

Badania ankietowe od 4 zł.