Tag: badania rynkowe

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Analizy rynku a kryteria metodologiczne

 

W zależności od tego, jakiego typu informacje w ramach analizy rynku pragniemy uzyskać i do czego je później wykorzystamy, sięga się po różne metody. Różnią się one kryteriami, jakie początkowo bierze się pod uwagę. Mogą zatem to być:

1. horyzont czasowy

Możemy tu albo poczynić analizę, która bierze pod uwagę zjawiska obecne oraz te, które zaszły w przeszłości. Z drugiej strony, można prognozować, czyli przewidywać trendy i sytuację, w jakiej rynek będzie się znajdował w przyszłości.

2. charakter pomiarów

Dane gromadzi się na różne sposoby. Wydzielamy dwie metody ich pozyskiwania: jakościowe oraz ilościowe. Jakościowe polegają na opisie zachowań klientów i ich przyczyn. Są dogłębne i mają szeroki zakres. Opierają się często na pogłębionych wywiadach. Z kolei ilościowe dają mierzalne wyniki, dane statystyczne, opierają się m.in. na ankietach.

3. typ danych poddawanych analizie

Wyróżniamy tu badania pierwotne oraz wtórne. Przy pierwotnych dane są gromadzone na potrzeby konkretnych badań rynku. Są dzięki temu aktualne i przygotowane precyzyjnie. Z kolei badania wtórne czerpią z już dostępnych danych, które były pozyskiwane na potrzeby innych badań, opracowań, raportów itp. Pozwala to na obniżenie kosztów i przyspieszenie uzyskania wyników.

4. organizacja badania

Jest to kwestia tego, czy są to badania wewnętrzne, czy zewnętrzne i odnosi się do konkretnej firmy. W przypadku badań wewnętrznych, sięga się po dane, które są dostępne w firmie i nie korzysta się z badań zewnętrznych. Mogą to być różnego rodzaju statystyki, ilość transakcji, informacje dotyczące klientów. W badaniach zewnętrznych korzysta się z danych, które pozyskiwane są poza firmą, na przykład przez Główny Urząd Statystyczny bądź przez agencje, które zajmują się badaniami marketingowymi.

5. cel, któremu służą badania

Rozróżniamy tu różnego typu badania, wśród nich między innymi pomiary satysfakcji klientów, testy konsumenckie czy badania marki.

Wiele możliwości

Dzięki tak różnorodnym kryteriom, które bierze się pod uwagę, można przygotować i przeprowadzić badania, których wyniki w realny sposób przyczynią się do rozwoju firmy. Dane z badań pozwalają m.in. formułować realne cele marketingowe, zwiększać swoją konkurencyjność oraz prognozować zyski i straty.

Badania rynkowe - zrozumieć zachowania klientów

Badania rynkowe skupiają się na gromadzeniu informacji na temat procesów, zjawisk i przyczyn ich zaistnienia w danej sytuacji. Zdobywają informacje, które dotyczą podaży, popytu, konkurencji, cen, oczekiwań klientów, systemów sprzedaży i sieci dystrybucji. Biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie badań rynkowych można podzielić je ze względu na:

 • horyzont czasowy, który bierze się pod uwagę w badaniu
 • sposób pozyskiwania danych, czyli wybrania metody ilościowej lub jakościowej
 • typ analizowanych danych, które dzielą badania rynkowe na: wtórne lub pierwotne
 • sposób organizacji badania: wewnętrzne i zewnętrzne
 • cel badania.

 

Badania nakierowane na bezpieczny rozwój

Badania pierwotne polegają na zbieraniu informacji ze strony potencjalnych klientów. W tym celu wykorzystuje się np. sondaże, wywiady terenowe itp.. Natomiast badania wtórne korzystają z informacji, które są już zebrane np. dane demograficzne przy odniesieniu ich do konkretnych planów biznesowych. W tej metodzie wykorzystuje się istniejące już zasoby takie jak: księgi firmowe czy księgi badawcze. Wykonywanie badań rynku pozwala na:

 1. kontrolowanie rynku i zmian na nim zachodzących;
 2. tworzenie skutecznych strategii HR;
 3. dostrzeżenie nowych możliwości rozwoju.

 

Klient nie musi być nieprzewidywalny

Przyglądając się decyzjom klientów należy zwrócić uwagę na czynniki pochodzące z otoczenia, jak i pochodzące z wewnętrznych uwarunkować konsumenta jako jednostki. Czynniki te wzajemnie na siebie oddziałują i związku z tym zmieniają się. Philip Kotler dokonał podziału czynników decyzji zakupowych na elementy o charakterze: kulturowym, społecznym, osobistym oraz psychicznym. Przy czym wraz z zajściem zmian kulturowych, społecznych i osobistych dokonują się przemiana wartości, postaw, motywacji i percepcji.

Badania rynku umożliwiają zdobycie informacji o:

 • klientach i ich opiniach;
 • konkurencji;
 • zapotrzebowaniu na dany produkt lub usługę na rynku;
 • sposobie promowania produktu lub usługi.

 

Sposoby na skuteczne dotarcie do klientów

Do metod badań rynku zalicza się ankietę tradycyjną i elektroniczną (np. CAPI, CAWI), wywiad bezpośredni lub telefoniczny (np. CATI), obserwację, eksperymenty, badania panelowe czy badania motywacyjne. Badania motywacyjne wskazują na przyczynę zachowań konsumentów oraz pozwalają na stworzenie profilu osobowościowego klientów danego produktu lub usługi.

Badania rynkowe pozwalają na zminimalizowanie ryzyka w sytuacji wprowadzenia nowego produktu czy usługi. Systematyczne wykonywanie badań rynku umożliwia inteligentne zarządzanie wizerunkiem marki, a także zwiększa szansę na osiągnięcie założonych celów rozwojowych.

Zdecyduj się na badanie rynku i bądź bezkonkurencyjny w swojej branży

Twoja firma nie rozwija się w tak szybkim tempie, jak byś tego oczekiwał? Odpowiedz zatem sobie na pytanie, w jaki sposób planujesz kluczowe dla swojej działalności decyzje biznesowe? Czy są one oparte na rzetelnie zweryfikowanej wiedzy czy może wynikają po prostu z przypadku? Przedsiębiorstwa bazujące na wynikach z badań i analiz rynkowych zyskują na starcie ogromną przewagę. Minimalizują ryzyko niepowodzenia biznesowego, optymalizują koszty podejmowanych działań oraz zwiększają swoje szanse na osiąganie wysokich zysków.

Na czym polegają badania rynku i w jaki sposób można je przeprowadzać?

Są to badania mające zweryfikować obecną sytuację w branży pod wieloma aspektami. Możesz dzięki nim uzyskać odpowiedź między innymi na następujące pytania:

1. Jaki jest docelowy profil Twoich klientów?,

2. Co klienci myślą na temat Twojej oferty? Czy są zadowoleni z obecnego kształtu produktów oraz z jakości obsługi?,

3. Jakie zmiany są pożądane z puntu widzenia klientów? Których ich potrzeb rynek dotychczas jeszcze nie zaspokoił?,

4. Które podmioty należą do kluczowych graczy na rynku? Jakie osiągają wyniki finansowe? Które z rozwiązań stosowanych przez nie warto naśladować?,

5. Jaka jest świadomość istnienia oferowanych przez Ciebie marek? Jakim wizerunkiem cieszą się one wśród klientów?,

6. Jakie metody promocji sprawdzą się najlepiej w przypadku Twoich produktów? Które spośród nich przyniosą największy zwrot z inwestycji?,

7. Jaka jest skuteczność realizowanych przez Ciebie kampanii reklamowych? Jakich zmian można dokonać w dotychczas wyświetlanych spotach?,

8. Jakie są najefektywniejsze metody dystrybucji Twoich produktów?,

9. Jakie trendy na rynku są przewidywane na kolejne lata?,

10. Jaką przyjąć strategię kształtowania cen?

 

Badania ilościowe oraz jakościowe

Każde badanie rynku wymaga jednoczesnego zastosowania metod ilościowych oraz jakościowych. Do tych pierwszych zaliczyć można zwłaszcza pomiary ankietowe. W tym zakresie możliwe do wykorzystania są następujące techniki:

 

 • PAPI: ankietyzacja za pomocą papierowych kwestionariuszy. Tego typu badania rynku mogą być realizowane zarówno w formie audytoryjnej jak i w postaci wywiadu terenowego,

 • CAWI: w tym przypadku do respondentów jest kierowana internetowa ankieta, do której dostęp uzyskują po wskazaniu danych identyfikacyjnych (kod lub login i hasło). Warto podjąć decyzję o realizacji badań za pośrednictwem elektronicznej platformy, dzięki czemu możliwe jest automatyczne raportowanie wyników oraz kontrola jakości uzyskanych danych,

 • CATI: wywiady ankietowe prowadzone telefonicznie przy wsparciu systemu komputerowego. I w tym przypadku nie jest konieczne ręczne kodowanie odpowiedzi,

 • CAPI: badania ankietowe realizowane w terenie przy użyciu aplikacji na urządzeniach mobilnych. Badanym można oprócz zadawania pytań prezentować materiały audiowizualne.

Podsumowanie

Zdecyduj się więc na badanie rynku, dzięki czemu zdołasz osiągnąć szereg korzyści biznesowych. Opieraj swoje działania na sprawdzonej wiedzy odnośnie mechanizmów rynkowych i zyskuj przewagę konkurencyjną. 

Biznesowe sposoby wykorzystania badań rynku

Podejmujesz kluczowe decyzje biznesowe w oparciu o wyczucie? Intuicja może Cię mylić. Jeżeli chcesz zniwelować do minimum ryzyko błędnych wyborów, powinieneś oprzeć się na sprawdzonej wiedzy. Do jej zdobycia służą analizy i badania rynku. Dowiedz się w jaki sposób możesz wykorzystać wnioski z nich płynące oraz jakie kryteria spełniają rzetelnie zaplanowane i przeprowadzone pomiary.

 

Badania rynku wsparciem dla strategii marketingowej

 

Jeżeli dbasz o rozwój swojej firmy, zapewne spore środki inwestujesz w promocję. Czy jednak jesteś świadomy tego, jaką skutecznością i efektywnością cechują się podejmowane działania? W ramach badań rynkowych możesz to zweryfikować. Sprawdzisz między innymi, które ze spotów reklamowych wyświetlanych w telewizji cieszą się największym uznaniem w grupach docelowych klientów i w jaki sposób wpływają na ich zachowania zakupowe. Możesz także zweryfikować świadomość własnych marek wśród konsumentów. Pod tym względem można wyróżnić znajomość spontaniczną (kiedy uczestnik badania wskazuje markę bez podpowiedzi ze strony ankietera), wspomaganą (kiedy może wybrać odpowiedzi zaproponowane w kafeterii), a także świadomość TOM (brane są pod uwagę pierwsze wskazania respondentów).

 

Dzięki marketingowym badaniom rynku można także właściwie zaplanować strategię cenową. Pozwalają one dowieść, jaki pułap cenowy jest oceniany przez klientów jako optymalny, zbyt niski oraz zbyt wysoki. Wcale nie jest tak, jak często się sądzi, że czym niższa cena, tym wyższy popyt na produkty. Jeżeli są one bowiem oferowane w zbyt niskich cenach, może to wówczas budzić podejrzenie, że jakość nie jest wystarczająca. Wolimy raczej jako konsumenci wybierać ceny środkowe. Wsparcie marketingowe płynące z analizy rynku może dotyczyć również rozpoznania zachowań typowych dla konsumentów. Mamy możliwość dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób poszukują produktów będąc w sklepie i sprawdzić, w jakich miejscach są najbardziej skłonni kupować. Taka wiedza jest przydatna zwłaszcza pod kątem planowania dystrybucji produktów.

 

Analizy konkurencji

 

Kompleksowe badanie rynku powinno obejmować również analizę konkurencji. Skupia się ona między innymi w obszarze następujących kwestii:

 

 • rozpoznanie głównych graczy rynkowych,

 • identyfikacja wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych,

 • analiza działań marketingowych konkurencji,

 • rozpoznanie stosowanych przez podmioty z branży standardów pod kątem jakości obsługi klienta.

 

Podstawowe metody badania rynku

 

Każda analiza rynku powinna spełniać kryterium triangulacji. Oznacza to po pierwsze, że badania są prowadzone przez zespół wielu badaczy, co pozwala uniknąć ryzyka subiektywizmu na etapie analizy. Zarazem równie ważna jest triangulacja metodologiczna. Chodzi o to, aby w ramach badania zaplanowane zostały różne metody – zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Badania jakościowe to zwłaszcza indywidualne oraz grupowe wywiady pogłębione. Do pomiarów ilościowych zaliczamy natomiast ankietyzację z wykorzystaniem różnych technik: CATI (telefoniczne wywiady ankietowe wspomagane komputerowo), CAWI (ankiety internetowe), CAPI (standaryzowane wywiady prowadzone na urządzeniach mobilnych) oraz PAPI (tradycyjna ankietyzacja papierowa).

 

Podsumowanie

 

Jeżeli zależy Ci na rozwoju swojej firmy oraz zachowaniu konkurencyjności w branży, warto abyś działania biznesowe podejmował w oparciu o sprawdzoną wiedzę. Badania rynku pozwolą Ci ją pozyskać. 

Ankiety w działalności biznesowej

Statystyki pokazują, że aż 91 proc. niezadowolonych klientów nie skorzysta ponownie z usług danej firmy, jednak dodatkowo przekaże niepochlebną opinię o swoim doświadczeniu średnio 9 osobom. Ważna jest więc dobra obsługa, która powinna celować w zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrzeby te trzeba jednak dogłębnie poznać, do czego służą między innymi ankiety. Jakie informacje można dzięki nim uzyskać?

 

Produkt, który spełnia potrzeby

 

„Nie zgaduj. Zmierz.” To krótka maksyma Slavy Akhmechet, product managera zajmującego się głównie tworzeniem informatycznych narzędzi dla biznesu. Na bazie swojego doświadczenia poznał on wartość danych, jaką mają one dla zwiększenia wolumenu sprzedaży, niezależnie od produktu. Jedną z użytecznych informacji, którą warto uzyskać jest nie to, jaką potrzebę spełnia produkt w oczach twórcy, ale co daje klientowi.

 

Potrzeby te mogą być bowiem różne, od czysto funkcjonalnych (samochód przewożący z punktu A do punktu B), aż po emocjonalne (samochód pozwalający na doświadczenie płynące z szybkiej jazdy). Z wielu tych potrzeb firmy nie zdają sobie sprawy, dopóty nie poznają zdania swoich klientów.

 

Uzyskiwanie miarodajnych opinii

 

Aby uzyskać od klientów użyteczne informacje odnośnie firmy i jej produktów, warto postawić na nowoczesne narzędzie jakim jest ankieta online. Jakie dokładnie daje ona możliwości? Przede wszystkim pozwala na dotarcie do dokładnie sprecyzowanej grupy osób. Taką możliwość mają korzystający z platformy Badanie Online, na której zarejestrowanych ponad 100 tys. ankietowanych.

 

Są oni podzieleni ze względu na wiele kryteriów, od wieku, przez wykonywaną pracę, aż po zainteresowania, dzięki czemu zlecając wypełnianie ankiety można bardzo precyzyjnie określić, do kogo ma ona trafić.

 

Twoimi klientami są zazwyczaj osoby z dużych miast w przedziale wiekowym 19-30? A może masz produkt, którym będą zainteresowane tylko osoby podróżujące? Serwis Badanie Online pozwala nawet na tak precyzyjne określenie próby, co pozwala uzyskać tylko miarodajne opinie dokładnie od swojej grupy docelowej.

 

Jakie informacje uzyskam dzięki ankiecie?

 

Prowadzisz biznes i chcesz dowiedzieć się, kiedy wykorzystać ankietę online? Zrób to gdy chcesz:

 

 • zbadać wizerunek swojej firmy przed rebrandingiem,
 • sprawdzić elastyczność cenową potencjalnych klientów (ile są w stanie zapłacić za produkt lub usługę),
 • ocenić materiał reklamowy przed jego publikacją,
 • poznać powody, dla których marka notuje spadek sprzedaży,
 • poznać zwyczaje zakupowe konsumentów,
 • zbadać koncepcję produktów i opakowań, które dopiero zostaną wprowadzone na rynek.

 

Jak doskonale widać ankiety online to doskonałe narzędzie, które w rękach osób zajmujących się sprzedażą i marketingiem może w dłuższym okresie czasu pozwolić na zwiększenie sprzedaży. Uzyskaj te informacje tworząc ankietę online na intuicyjnie działajacej platformie Badanie Online.

Badania ankietowe od 4 zł.