Tag: badania rynku e-commerce

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Badania rynkowe - zrozumieć zachowania klientów

Badania rynkowe skupiają się na gromadzeniu informacji na temat procesów, zjawisk i przyczyn ich zaistnienia w danej sytuacji. Zdobywają informacje, które dotyczą podaży, popytu, konkurencji, cen, oczekiwań klientów, systemów sprzedaży i sieci dystrybucji. Biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie badań rynkowych można podzielić je ze względu na:

 • horyzont czasowy, który bierze się pod uwagę w badaniu
 • sposób pozyskiwania danych, czyli wybrania metody ilościowej lub jakościowej
 • typ analizowanych danych, które dzielą badania rynkowe na: wtórne lub pierwotne
 • sposób organizacji badania: wewnętrzne i zewnętrzne
 • cel badania.

 

Badania nakierowane na bezpieczny rozwój

Badania pierwotne polegają na zbieraniu informacji ze strony potencjalnych klientów. W tym celu wykorzystuje się np. sondaże, wywiady terenowe itp.. Natomiast badania wtórne korzystają z informacji, które są już zebrane np. dane demograficzne przy odniesieniu ich do konkretnych planów biznesowych. W tej metodzie wykorzystuje się istniejące już zasoby takie jak: księgi firmowe czy księgi badawcze. Wykonywanie badań rynku pozwala na:

 1. kontrolowanie rynku i zmian na nim zachodzących;
 2. tworzenie skutecznych strategii HR;
 3. dostrzeżenie nowych możliwości rozwoju.

 

Klient nie musi być nieprzewidywalny

Przyglądając się decyzjom klientów należy zwrócić uwagę na czynniki pochodzące z otoczenia, jak i pochodzące z wewnętrznych uwarunkować konsumenta jako jednostki. Czynniki te wzajemnie na siebie oddziałują i związku z tym zmieniają się. Philip Kotler dokonał podziału czynników decyzji zakupowych na elementy o charakterze: kulturowym, społecznym, osobistym oraz psychicznym. Przy czym wraz z zajściem zmian kulturowych, społecznych i osobistych dokonują się przemiana wartości, postaw, motywacji i percepcji.

Badania rynku umożliwiają zdobycie informacji o:

 • klientach i ich opiniach;
 • konkurencji;
 • zapotrzebowaniu na dany produkt lub usługę na rynku;
 • sposobie promowania produktu lub usługi.

 

Sposoby na skuteczne dotarcie do klientów

Do metod badań rynku zalicza się ankietę tradycyjną i elektroniczną (np. CAPI, CAWI), wywiad bezpośredni lub telefoniczny (np. CATI), obserwację, eksperymenty, badania panelowe czy badania motywacyjne. Badania motywacyjne wskazują na przyczynę zachowań konsumentów oraz pozwalają na stworzenie profilu osobowościowego klientów danego produktu lub usługi.

Badania rynkowe pozwalają na zminimalizowanie ryzyka w sytuacji wprowadzenia nowego produktu czy usługi. Systematyczne wykonywanie badań rynku umożliwia inteligentne zarządzanie wizerunkiem marki, a także zwiększa szansę na osiągnięcie założonych celów rozwojowych.

Badania ankietowe od 4 zł.