Tag: badania ankietowe

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Charakterystyka badań ankietowych

 

Jedną z tych form badań, z którymi spotykamy się najczęściej, są zdecydowanie badania przeprowadzane na podstawie standaryzowanej ankiety. Mają one swoje wady i zalety, a cel ich przeprowadzania może być dość zróżnicowany, zależnie od specyfiki badań oraz grupy docelowej. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach takie badania sprawdzają się najlepiej.

Na dobrą sprawę badania ankietowe są jedną z tych dziedzin badań społecznych, które każdy z nas zna chyba najbardziej. Przeprowadzane są zarówno bezpośrednio, jak również przez rozmaite media, na przykład telefon, Internet albo mail. W każdym z tych przypadków cel badań może pozostawać inny, zależnie od tego, czego potrzebujemy.

Różne rodzaje badań ankietowych

Ankietyzacja nie oznacza jednej formy badania. Zależnie od wybranej metody badań ankietowych – może to być np. ankieta wykonywana drogą pocztową, ale również wywiad kwestionariuszowy według standaryzowanego formularza – przeprowadzana jest ona w różnych warunkach i służy różnym celom.

Sporządzanie ankiety

Zazwyczaj ankietyzacja odbywa się według wcześniej przygotowanego formularza, który obejmuje dwie części. Jedna część to objaśnienie tematu badania oraz ewentualne przeprowadzanie wstępnej rekrutacji, częste w ankietach internetowych. Następna część to pytania otwarte, zamknięte, ale również wprowadzające czy filtrujące. Zwykle ankietę kończy odpowiednio sporządzona metryczka.

Problemy w tworzeniu narzędzia

Badania ankietowe narażone są niestety na pewien zakres błędów. Zazwyczaj dotyczą one sposobu sporządzania ankiety. Błędy wynikają przede wszystkim z logicznej formy pytań – w przypadku ankietyzacji mogą to być pytania sugerujące odpowiedź, ale również przeczące sobie nawzajem czy niejednoznaczne. W pytaniach zamkniętych problematyczna jest zwykle niedostateczna skala odpowiedzi.

Uproszczone procedury

Znacznym uproszczeniem w przypadku badań ankietowych jest przeprowadzanie ich metodami wykorzystującymi automatyczne narzędzia sporządzania statystyk odpowiedzi. W ten sposób w przypadki ankietyzacji dowolnego rodzaju kwestionariusze spływają bezpośrednio przez internet, a następnie są przetwarzane wstępnie w celach statystycznych, co gwarantuje zebranie interesujących odpowiedzi.

Nowoczesne rozwiązania

Dzięki rozwojowi technologii również charakterystyka badań ankietowych nieco się zmieniła, znacznie upraszczając przeprowadzanie tego rodzaju badań. Nadal jednak w przypadku projektów celowych, o konkretnych cechach wykorzystuje się badania bezpośrednie z zaproszeniem grupy docelowej do odpowiedzi.

Badanie rynku na wspaniałą przyszłość

Przeprowadzane badania rynku mają na celu usprawnić podejmowane działania oraz polepszyć sytuację firmy. Dzięki wykorzystaniu fachowych narzędzi oraz wyspecjalizowanej wiedzy ekspertów możliwym staje się realizacja celów rozwojowych. Uwzględniając wielość celów, które mogą zostać poddane badaniu należy przed rozpoczęciem procesu badawczego skonkretyzować jego unikalny cel.

 

Osiągnąć sukces to poznać swój cel

Przykładem takiego badania może być zrealizowany projekt badawczy w obrębie rynku farmaceutycznego. Pozyskana wiedza pozwoliła na zwiększenie sprzedaży i uzyskanie 120% zakładanej sprzedaży leku. W badaniu tym skoncentrowano się na:

 • określeniu zapotrzebowania na lek (z uwzględnieniem podwójnego stężenia substancji czynnej);
 • otrzymaniu informacji wspierających planowanie kampanii marketingowych.

Wyznaczone cele badania udało się osiągnąć, co przekuło się w sukces. Zrealizowane badania rynku umożliwiły dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, jak i spełnienie ich oczekiwań.

 

Zdanie klienta można rozpoznać

Przeprowadzając projekt badawczy wysłuchano opinii farmaceutów oraz stałych użytkowników badanego leku. Pozwoliło to na:

 • określenie przyczyn sięgania po lek;
 • przyjrzenie się kwestiom rekomendacji;
 • zbadanie stopnia znajomości marek leków;
 • ocenę wyszczególnionych cech leku np. skuteczność, szybkość działania;
 • zapoznanie się z opiniami badanych w obrębie kampanii reklamowych.

Co więcej dzięki takiemu badaniu możliwe było wsłuchanie się w głos klientów i zapoznanie się z szczegółowymi opiniami na temat stosowanego leku, ale także dało to szansę na pozyskanie informacji dotyczących zmian, które warto wprowadzić.

 

Badanie zawsze ma dwie twarze…

Przeprowadzając owe badanie rynku wykorzystana została metoda pogłębionych wywiadów grupowych, FGI, która umożliwiła:

 • zaprezentowanie własnych opinie i refleksje na temat badanego leku;
 • podzielenie się doświadczeniami;
 • wypracowanie wspólnego stanowiska.

Metoda ta pozwoliła na zebranie danych jakościowych. Pragnąc zyskać także potrzebne dane o charakterze ilościowym został przedstawiony badanym do wypełnienia formularz ankiety.

 

Efekty świadczą o skuteczności

Dzięki wykorzystanym metodom oraz dzięki dociekliwości badaczy możliwym stało się wskazanie pozycji badanego leku na tle konkurencji. Co więcej projekt badawczy dał szansę na wybranie najbardziej efektywnej wersji reklamy oraz jej elementów. Przeprowadzone badania rynku pozwoliły zaspokoić potrzeby dotychczasowych odbiorców leku, ale także zyskać nowych klientów.

Metoda nakierowana na uporządkowane badanie

Przed przeprowadzeniem badania należy zastanowić się nad użytecznością zaproponowanej metody badawczej dla osiągnięcia wyznaczonego celu badawczego. W kwestii przeprowadzanych działań ważne jest, aby metoda badawcza taka jak np. CATI pozwalała na wyciąganie jak największej ilości informacji, które następnie można przedstawić w postaci rekomendacji ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

Kontakt wpływa na efekt badania

Projekty badawcze wykorzystujące metodę telefonicznego kontaktu z klientem wspieranego komputerowo dają szansę:

 • kontrolowanie przebiegu badania z uwzględnieniem jego logicznego przebiegu;
 • nagrywania rozmów;
 • zadawania pytań mających na celu doprecyzowanie/wyjaśnienie odpowiedzi;
 • dotarcia do szerokiego grona odbiorców w różnych przedziałach wiekowych.

Ponadto do zalet metody CATI można zaliczyć szybkość przeprowadzenia procesu badawczego, co wiąże się z łatwością skontaktowania się z ankietowanymi. Przy czym zostaje zachowana anonimowość oraz poufność badanych.

 

Metoda pozwala na realizację wyzwań

Wszystkie podejmowane działania mają bezpośrednie znaczenie dla osiąganego celu badawczego. Stąd metoda badawcza powinna odpowiadać:

 • przede wszystkim celowi badania;
 • potrzebom i wymaganiom stawianych wobec projektu;
 • możliwością finansowym i posiadanym zasobom.

Z punktu widzenia badacza telefoniczne ankietyzacja spełnia swoją funkcję, gdyż daje szansę na odsłuchiwanie nagrań, a także tworzenia czarnych list, co pozytywnie wpływa na przebieg, jak i elastyczność procesu.

 

Przygotowanie jest krokiem do zrealizowania celu

Należy przy tym pamiętać, że jakość badania zależy przede wszystkim od sposobu jego przygotowania. To w początkowych etapach przeprowadzane są działania, które ukierunkowują dalsze części procesu badawczego. Stąd bardzo ważne jest, aby podejmowane działania przed wyborem takiej metody jak CATI uwzględniało:

 • zasoby, które zostaną wykorzystane w trakcie badania;
 • wskazanie wymagań, które mogą zostać zrealizowane;
 • dobre rozpoznanie aktualnej sytuacji;
 • zapoznanie się z dotychczasowymi efektami/sukcesami.

 

Sposób na realizację różnych projektów

Dobierając metodę badawczą należy przede wszystkim zrozumieć charakterystykę badania oraz temat, do którego odnosi się samo badanie. Warto przy tym pamiętać, iż dzięki takim metodom badawczym jak CATI możliwym jest zyskanie danych w obrębie różnych badań takich jak np. badania zadowolenia klienta, sondaże przedwyborcze, badania społeczne czy sprawdzenie efektywności reklamy.

O fundamentalnym badaniu rynku turystycznego

W tym celu konkretyzuje się cel procesu badawczego oraz określa najważniejsze aspekty prowadzonego projektu. Przy czym nie można zapomnieć, że badanie takie powinno odpowiadać n a najważniejsze cechy tak z punktu widzenia osób badających, jak i badanych.

 

Cel pozwala osiągnąć efekty

Badając rynek turystyczny, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z specyfiki badania, która wynika z szerokiego horyzontu prowadzonych badań. Jednocześnie prowadzone badania powinny zostać nakierowane na:

 • wydobywanie maksymalnej ilości informacji;
 • wykorzystanie narzędzi dających konkretne efekty;
 • realizację wcześniej postawionego celu.

Biorąc pod uwagę cel badania opinii turystów można powiedzieć, że samo narzędzie wykorzystane w procesie badawczym powinno odnosić się do najważniejszych aspektów z perspektywy widzenia postawionego celu.

 

Którą z metod warto wybrać?

Wśród metod badawczych stosowanych w kwestii badania opinii wyróżnia się:

 • metody bezpośrednie – odnoszą się do osobistego kontaktu badacza z grupą osób podlegającej badaniu.
 • metody pośrednie – nie opierają się one na bezpośrednim kontakcie ankietowanego z ankietującym.

Metody bezpośrednie posiłkują się kwestionariuszami ankiet, bądź pomiarami tj. rejestracją turystów w takich miejscach jak parkingi czy ośrodki kulturalne. Metody te dają możliwość szybkiego i dokładnego pozyskania danych, a co za tym idzie wprowadzenia dynamicznych zmian poprawiających aktualną sytuację.

 

Dane można znaleźć właściwe wszędzie

Jeśli natomiast zwrócić uwagę na metody pośrednie w badaniach ruchu turystycznego to można o nich powiedzieć, że:

 • informacje zbierane są często w instytucjach związanych w jakiś sposób z obsługą ruchu turystycznego np. rejestracja w hotelu, badania przeprowadzane w biurach podróży etc.
 • dane zebrane mogą być także w kwestii zysków osiąganych w handlu detalicznym, gastronomii czy innych przedsiębiorstwach nakierowanych na ruch turystyczny;
 • koncentruje się one także na takich danych jak frekwencje w konkretnych obiektach

 

Badanie, które powie jak jest

Realizując badania nakierowane na wydobywanie informacji oraz pozyskiwanie maksymalnej ilości danych możliwym jest tworzenie rozwiązań, które będą odnosić się do realizacji najważniejszych potrzeb klientów. Tym samym badania ruchu turystycznego można określić jako fundamentalne badanie pozwalające na zrozumienia zjawisk zachodzących na danym rynku.

Badania ankietowe - kreuj ankietę samodzielnie

Intuicyjnie i samodzielnie

Stworzenie profesjonalnej ankiety badawczej może przysłużyć się wielu procesom rozwojowym w przedsiębiorstwie. W perspektywie marketingowej, dzięki dobrej jakości badaniom ankietowym można pozyskać informacje dotyczące:

 • opinii na temat sprzedawanych produktów i usług,
 • satysfakcji klientów z jakości obsługi,
 • lojalności klientów w stosunku do Twojej marki,
 • informacji dotyczących zainteresowania wdrażanym na rynek produktem lub usługą,
 • weryfikacji standardów obsługi,
 • opinii respondentów w zakresie wybranej tematyki,
 • jakości świadczonych usług medycznych.
   

Aby wykreować dobrej jakości kwestionariusz ankiety i przeprowadzić badanie, potrzebny jest odpowiedni warsztat wiedzy z zakresu metodologii badań, statystyki oraz dostęp do grona respondentów, którzy udzielą odpowiedzi na postawione w formularzu pytania. Badania ankietowe prowadzone samodzielnie w systemie SurvGO™ nie wymagają przygotowania z wyżej wspomnianych dyscyplin. System pozwala swobodnie stworzyć ankietę, proponując rozwiązania dostępne w szablonie lub przygotować pytania kwestionariuszowe we własnym zakresie.
 

Rozsyłaj różne kwestionariusze w wygodny sposób

Odpowiednio dobrani respondenci to jeden z kluczowych elementów eksploracji. Gotowe kwestionariusze ankietowe możesz także przesłać do swoich: klientów, zainteresowanych marką respondentów, czy też znajomych, na kilka sposobów. System daje możliwość ankietyzacji:

 • poprzez sms,
 • online,
 • przy wsparciu profesjonalnego studia telefonicznego CATI,
 • w papierowej wersji.
   

Zaproszenie do badania ankietowego można umieścić na jednym z popularnych portali społecznościowym, a także przesłać e-mailem lub SMS -em do respondentów. Treść zaproszenia zależy od Ciebie. Zaletą badań prowadzonych przez aplikację SurvGo™  jest także możliwość realizacji badania ankietowego zróżnicowanego ze względu na typ: anonimowego, z kodem dostępu lub z opcją rejestracji do badania.

Jeśli chcesz uzyskać opinie od dużej i zróżnicowanej grupy respondentów w ciągu kilku godzin, możesz zrealizować swoje badanie z pomocą panelu konsumenckiego Badanie-opinii.pl. Dzięki panelowi masz także możliwość doboru odpowiedniej charakterystyki respondentów pod względem demograficzno-psychologicznym.
 

Szybkie wyniki, raporty i kontrola kosztów

Wyniki badań ankietowych realizowanych w SurvGo™, możesz śledzić na bieżąco. Responsywny interface aplikacji umożliwia filtrowanie rozkładu odpowiedzi na poszczególne pytania zadane respondentom. Masz stały wgląd w statystyki dotyczące postępu badania. Dzięki monitorowaniu realizacji badań utrzymujesz pod stałą kontrolą jego koszty. Raport z przeprowadzonych badań otrzymasz po ich zakończeniu. W panelu klienta znajdziesz zestawienia wyników, które można pobrać do popularnych formatów m.in. MS Excel.

Cena badań realizowanych w systemie SurvGo™ jest uzależniona od dwóch czynników: liczby pytań w formularzu oraz wielkości próby badawczej. Konkurencyjne koszty realizacji badań ankietowych oraz ekspresowe wykonanie sprawia, że SurvGo™ jest jedną z najlepszych propozycji dla osób, które oczekują rozwiązania dającego niskie koszty oraz gromadzenie dużej liczby danych, służących rozwojowi firmy.

Badania ankietowe od 4 zł.