Tag: panel konsumencki

Scroll to the next section Biostat. More than statistics.

Panel konsumencki jako narzędzie badania opinii społecznej

Poddając badaniu opinię społeczną uzyskuje się informacje, które pozwalają na rozpoznanie wśród danej grupy dominujących poglądów i postaw dotyczących badanego zjawiska oraz na sprawdzenie, jaka część tej grupy je podziela. Badanie takie może zostać wykonane przy zastosowaniu panelu konsumenckiego. Pozwala on na przebadanie dużej ilości osób w krótkim czasie. Odbiorcami ankiety są użytkownicy panelu badawczego. Panel badawczy pozwala na sprawne uzyskanie opinii odbiorców i nabywców produktów lub usług.

Społeczeństwo to wiele sprzecznych ze sobą głosów

Dzięki badaniom opinii społecznych, a raczej poprzez wyniki w nich otrzymane możliwe staje się stworzenie obrazu społeczeństwa, w którym się żyje. A ponadto badania opinii społecznej:

 • uwidaczniają zróżnicowanie społeczeństwa

 • kształtują przekonanie, że postawy społeczne podlegają zmianie

 • pozwalają podejmować trafne decyzje

 • wskazują na tendencję istniejące w społeczeństwach

 • pozwalają poznać preferencje danej grupy.

Badania opinii społecznej pozwalają zrozumieć człowieka

Zwracając uwagę na zmiany zachodzące w społeczeństwach staje się jasne, że badania opinii społecznej mogą pomóc zrozumieć zachodzące w nim przemiany. Wykonując tego typu pomiary bierze się pod uwagę takie czynniki jak:

 • postawy

 • wiedzę

 • poglądy

 • potrzeby

 • oczekiwania

 • preferencje

 • zamiary.

Pod tymi czynnikami kryją się podstawowe elementy takie jak: mentalność, wartości i orientacja, które są kluczowe dla zrozumienia działalności człowieka w społeczeństwie.

Badania, które wpływają na rzeczywistość

Jako że badania te uwzględniają zarazem to, jaki człowiek jest oraz pozwalają sprawdzić w jaki sposób działania społeczne na niego oddziałują wyróżnia się ich dwie funkcje:

 • poznawczą

 • perswazyjną.

Badania te jednocześnie wskazują na występujące w społeczeństwie przekonania i oceny, a więc formują wiedzę o badanej grupie, ale także wpływają na zachodzące w nim zmiany. Wyniki sondażów pozwalają grupom wytwarzać opinie na temat świata, w którym żyją oraz podejmować w obrębie uzyskanej wiedzy decyzje.

Panel dostosowany do potrzeb badań opinii społecznej

Zważając na wartość badań opinii społecznej należy dobrać odpowiednie narzędzia do ich przeprowadzenia, które będą komfortowe i efektywne. Takim narzędziem okazuje się być m.in. panel konsumencki, który gromadzi dużą ilość użytkowników w różnym wieku i z różnymi poglądami w jednym miejscu. Dodatkowym walorem panelów badawczych jest prostota ich obsługi oraz powszechność. Zastosowanie tak innowacyjnej metody zapewnie pozyskanie wartościowych danych w relatywnie krótkim czasie.

Badania ankietowe od 4 zł.